گفتمان ریتم

کتاب پنجم دوره متوسطه

 «پایان دوره متوسطه»

این اثر شامل: قطعات پیش زمینه جهت آماده سازی و  ورود نوازنده به مقطع عالی است.