پانزده قطعه دف نوازی

«کتاب چهارم دوره متوسطه»

این اثر شامل: پانزده قطعه تخصصی برای دوره متوسطه بجهت تقویت و سرعت بخشیدن در بخش ریز و اجرای توأمان ریتم پایه (به عبارت ساده تر، اجرای ریتم و ریز بطور همزمان و بدون بهم ریختن تعادل در هنگام اجرا).