قطعات دف نوازی

«کتاب آغاز دوره متوسطه»

این اثر شامل: پیشگفتار، سرآغاز، سخن مؤلف، تاثیر و جایگاه دف در نزد شعرا. تألیف 30 قطعه برای نوازنده به گونه ای که نام هر قطعه متناسب با حس و حال همان قطعه در میزانهای ساده، ترکیبی و لنگ تنظیم شده است.