دف سماع

«کتاب دوم دوره منوسطه»

این اثر شامل: پیشگفتار، سرآغاز، سخنی کوتاه با خواننده، واژه های کاربردی در ریتم، جایگاه و تاثیرات ریتم در میان عرفا،   فهرست منابع و مأخذ، معرفی بخش قطعات شامل:  13 قطعه تکنوازی و گروه نوازی دف برای نوازنده دربخش تخصصی ریتم های   متعدد، با عنوان کتاب دوم متوسطه تألیف و تنظیم شده است.