بیست قطعه برای دف

«کتاب سوم دوره متوسطه»

این اثر در سال 1379 شمسی: به عنوان نخستین کتاب مقطع متوسطه دف نوازی و در تیراژ بالا وارد بازار کتاب شد. هم اکنون در چاپ جدید نیز با همان نام ولی با تغییرات متناسب با نیاز جامعه دف نوازی و بجهت پیشبرد قدرت و تکنیک نوازنده، با عنوان: بیست قطعه برای دف «کتاب سوم متوسطه» نگارنده، تألیف و تنظیم نموده است.