نگاهی اجمالی به تاریخچه دف

«نظری به تاریخچة دف» دف و دپ اسم صوت است و صدایی است كه از كوبیدن ضربه ای به پوست دف بر می آید . ساز دف از متداولترین و اساسی ترین نمونة آلات ضربی ( سازهای كوبه ای ) یا « آلات ایقاعی » روزگاران قدیم به شمار می آید . در فرهنگنامة موسیقی ایران […]

تأثیروجایگاه دف در نزد شعرا

انوری ور زهره جز به بزم تو خنیاگری كند جاوید دف دریده و بربط شكسته باد *** اوحدی مراغه ای بیرون شد اختیار دل و دین ز چنگ ما تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده ایم *** زود بر خود چو دف بدری پوست گر تجلی كند حقیقت دوست *** من كه شبها ره […]

جایگاه و تأثیرات دف در میان عرفا

سپاس بی قیاس خداوندی را سزاست كه زبان ثناگویان از ادای شكرش قاصر است و عقول كاوشگران از ادراك حقیقتش عاجز . نغمه های موسیقی كه از سازهای مجالس سماع صوفیان برمی خیزد و شنونده را با معانی توحیدی آشنا میكند و او را برمی انگیزد تا تَركِ صورت گوید و به سِیر در معارف […]

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!