تماس با ما :

موسیقی از هرج و مرج نظم می آفریند. بسان ریتم، همسان می سازد. همچون ملودی، پیوستگی می‌دهد و همانند هارمونی، هماهنگی می‌بخشد.