بیدار دلان


آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

بیدار دلان


آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

بیدار دلان


آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن

بیدار دلان


آهنگساز و تنظیم: مجید درخشانی-اجرای گروهی
مجید درخشانی:آهنگساز و نوازنده تار- محمد ملا آقایی: آواز- اردشیر کامکار: کمانچه
جمشید عندلیبی:نی – مهدی رضایی: دف – دف باس – پیمان ناصح پور:تمبک
جواد بطحایی: سنتور- ارسلان کامکار:عود – سعید فرجپوری:کمانچه
سینا جهان آبادی:ویلن